Are you interested in the European Union and the future of the European continent? Do you want to work in an international team and gain experience in organising events at the highest political level? Apply by 10 May and get a unique experience organising the Prague European Summit conference. The Prague European Summit will take place on 13 and 14 June 2024 at the Ministry of Foreign Affairs at the Czernin Palace. The main organisers are EUROPEUM Institute for European Policy and Institute of International Relations. Prague European Summit was created to spark a strategic and open debate on the future of the European Union among senior political leaders, business representatives, academicians, and journalists from the Czech Republic and other European and global countries. 

We require

 • full-time university studies with a focus on international relations, European studies, political science, etc.
 • communicative and reliable personality, attention to detail
 • time flexibility in June 2024, especially 12-14 June 2024
 • Czech and English at a high level, German, French, Spanish, and Ukrainian are an advantage
 • experience in organising public events or in organisational/administrative work is an advantage
 • experience in managing and operating social networks is an advantage

We offer

 • work on a major project in an international team
 • experience of organising a conference at the highest level
 • participation in the preparation of expert debates on the direction of the European Union, under the auspices of Petr Pavel, the President of the Czech Republic, the Office of the Government of the Czech Republic, the Ministry of Industry and Trade and with the support of the Ministry of Foreign Affairs, Representation of the European Commission in the Czech Republic and the Hans Seidel Foundation
 • the opportunity to meet foreign experts, leading representatives of the Czech Republic and the EU
 • a certificate of internship

If you are interested in an internship, please send a structured CV together with a short motivation letter to info@praguesummit.eu no later than the 10th of May 2024. If you are interested in joining the preparations for this year’s Prague European Summit already during May, please indicate in the email your time availability. The internship is open for positions in the organisational and communication team. The start and duration of the internship are flexible, depending on availability, so please indicate your time availability in your email.  Please do not leave the submission of applications to the last minute, applicants will be selected on a rolling basis until the team is full. Thank you for your understanding.

___________________________________________________________________________________

Zajímáte se o záležitosti Evropské unie? Chcete pracovat v mezinárodním týmu a získat zkušenost z organizace akce na nejvyšší politické úrovni? Přihlaste se do 10. května a načerpejte jedinečné  zkušenosti při organizaci této konference. Prague European Summit se koná ve dnech 13. a 14. června 2024 v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci. Hlavními organizátory jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústav mezinárodních vztahů. Prague European Summit vznikl s cílem vyvolat strategickou a otevřenou debatu o budoucnosti Evropské unie mezi vysokými politickými představiteli, zástupci podniků, akademiky a novináři z České republiky a dalších evropských i světových zemí.  

Požadujeme

 • prezenční studium VŠ se zaměřením na mezinárodní vztahy, evropská studia, politologii apod.
 • komunikativnost a spolehlivost, smysl pro detail
 • časovou flexibilitu v červnu 2024, především 12. – 14. června 2024
 • češtinu a angličtinu na vysoké úrovni, němčina, francouzština, španělština, a ukrajinština výhodou
 • zkušenost s pořádáním veřejných akcí či organizační/administrativní činností výhodou
 • zkušenost se správou a obsluhou sociálních sítí výhodou

Nabízíme

 • práci na významném projektu, v mezinárodním týmu
 • zkušenosti z organizace konference na nejvyšší úrovni
 • podílení se na přípravách expertních debat o směřování Evropské unie, pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla, Úřadu vlády ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu a s podporou Ministerstva zahraničních věcí, Zastoupení Evropské komise v ČR a nadace Hansa Seidele
 • možnost potkat se se zahraničními odborníky, předními představiteli ČR a EU
 • potvrzení o vykonané stáži

Pokud máte o stáž zájem, zašlete strukturovaný životopis spolu s krátkým motivačním dopisem na  adresu info@praguesummit.eu nejpozději do 10. května 2024. V případě Vašeho zájmu o zapojení do příprav letošního ročníku Prague European Summit již v průběhu května, uveďte prosím v emailu své časové možnosti. Stáž se vypisuje na pozice v organizačním a komunikačně-partnerském týmu. Začátek stáže a časová  náplň je flexibilní, dle možností, prosíme proto o uvedení časových možností v emailu.  Prosíme, nenechávejte zasílaní přihlášek na poslední chvíli, uchazeči budou vybíráni průběžně do naplnění kapacity týmu. Děkujeme za pochopení.